در این بخش میتوانید تنظیمات و تغییرات سیستم خود را ایجاد کنید.

 

این تنظیمات شامل بخش های زیر است: