این قسمت از سه بخش  تشکیل شده است:

1)نصب شده

2)محتوای زبان ها

3)تغییر ترجمه

نصب کردن:زبان جدید را پیدا کرده و آن را نصب کنید.

در قسمت نصب شده تمامی زبان هایی  را که در بخش مدیریت نصب شده است نمایش میدهد که از این بخش میتوانید زبان مورد نیازخود را به حالت پیش فرض انتخاب کنید و اگر به زبانی در بخش مدیریت نیاز ندارید با انتخاب کردن کادر کوچک کنار نام زبان  وکلیک کردن دکمه پاکسازی آن زبان را حذف کنید.

در بخش دو یعنی بخش محتوای زبان ها تمامی اطلاعات زبان هایی  را که نصب شده است نمایش میدهد.